Tietosuoja

 

Laatimispäivä 24.5.2018
 
 
1. Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjä
Nimi: Kuljetus Seppo Isotalo Ky
Osoite: Karhukoirankatu 20 A 55420 Imatra
Y-tunnus:
1001900-4

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Teemu Isotalo
Yhteystiedot: kuljetus.isotalo(at)gmail.com

2. Rekisterin nimi
Kuljetus Seppo Isotalo Ky asiakasrekisteri

3. Rekisterin sisältö ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Kuljetus Seppo Isotalo Ky asiakasrekisteri koostuu yhteisesti niiden henkilöiden ja tahojen yhteystiedoista, jotka ovat ostaneet Kuljetus Seppo Isotalo Ky:n tuotteita ja palveluita.
Lisäksi edellä mainittu rekisteri pitää sisällään myös niiden henkilöiden ja tahojen yhteystiedot, jotka ovat itsenäisesti halunneet luovuttaa nimi-, puhelin- ja sähköpostiosoitteensa (yritystilauksissa myös Y-tunnus) Kuljetus Seppo Isotalo Ky:lle seuraavissa tilanteissa:

 • Jättämällä palvelupyynnön ja kysymyksiä yritykselle, kuten tarjouspyynnöt

 

Asiakastiedot saadaan asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä kaupanteon tai mahdollisesti tulevan kaupanteon yhteydessä.
Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuuteen, sopimussuhteeseen, rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen (esimerkiksi tilauksen yhteydessä tietojensa tallentamisen) tai muuhun oikeutettuun perusteeseen.
Henkilötietoja käytetään ainoastaan henkilötietolain puitteissa.

Kuljetus Seppo Isotalo Ky:n asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään:

 • Asiakkuuden ylläpitämiseen

 • Asiakassuhteen hoitoon liittyvissä tehtävissä

 • Tilausten käsittelyyn, toimitukseen ja arkistointiin

 • Asiakaskokemuksen ja -tyytyväisyyden parantamiseen

 • Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen

 • Analytiikkaan

 
4. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään seuraavia henkilötietoja:

 • Perustiedot, kuten nimi, postiosoite tai postilokero, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asiakassegmentti, asiakasnumero, tilausnumero, y-tunnus.

 • Maksu- ja maksutapatiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot

 • Henkilötietojen käsittelyä koskevat luvat, suostumukset ja kiellot

 • Asiakasviestintään ja vuorovaikutukseen liittyvät viestit eri palvelukanavissa, kuten: tiedustelut, kommentit, palautteet yms.

 • Palvelun käytöstä kerääntyneet tiedot: ostohistoria, toimitustiedot (toimitustapa ja toimitusosoite), laskutus-, luotto- ja maksutiedot.


5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterin henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa tietyissä tapauksissa, kuten erillistä pyyntöä vastaan viranomaisille (Suomen lakien mukaisesti) tai muuta perusteltua käyttötarkoitusta varten, kuten tilitoimistoon kirjattavien tapahtumien johdosta.
 
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille seuraavissa tilanteissa:

 • Toimitusten takaamiseksi

 • Maksu- ja laskutustilainteiden hoitamiseksi, esim. luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle

 • Markkinointia varten (markkinoinnin hyväksyneille)

 • Analytiikkatarkoituksiin

 • Laskujen erääntyessä perintään viemisen hoitamiseksi

 
6. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietoja kuitenkin siirretään, huolehtii rekisterinpitäjä henkilötietojen suojan riittävästä tasosta.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Kuljetus Seppo Isotalo Ky:n käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojattuun palvelinjärjestelmään. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden tietoteknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään tietyt ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus asiakasrekisterin suhteen. Kaikki yrityksen laitteet ovat suojattu salasanoin ja niihin on asennettuna tarvittavat maksulliset tietoturvaohjelmat ja päivitykset sekä laitteet jotka pitävät sisällään rekisterin henkilö- tai muita niihin rinnastettavia tietoja sijaitsevat lukituissa tiloissa.
Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.
 
8. Tarkastusoikeus
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot ja saada niistä kopiot paperisena tai sähköisessä muodossa. Tarkastuspyyntö tulee tehdä rekisterin hallintapaikassa, jonka yhteydessä rekisteröidyn henkilön on oltava valmis todistamaan henkilöllisyytensä.

9. Oikeus vaatia tietojen korjaamista
Rekisterinpitäjä korjaa, täydentää tai poistaa kokonaan rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn itsensä pyynnöstä. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tulla unohdetuksi eli hänen tietonsa voidaan poistaa tai anonymisoida rekistereistä siinä laajuudessa kuin se muiden lakien osalta on mahdollista. Pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti allekirjoituksen kera ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10. Rekisterissä olevien henkilötietojen säilytysajat
Henkilötietoja säilytetään rekisterissä vain tarvittava aika, eli niin kauan kuin se on lakisääteisesti pakollista. Rekisterinpitäjällä on myös lakisääteisiä velvoitteita säilyttää osaa tallennetuista tiedoista pidempiaikaisesti, kuten seuraavissa tilanteissa:

 • Kirjanpitoaineistoa säilytetään kirjanpitolaissa määritellyn ajan mukaisesti

 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla

 
11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti allekirjoituksen kera ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.